Corporate Governance

Corporate Governance

Titel Type

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF ÅRSREGNSKABSLOVEN § 107 b

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og vedrører regnskabsperioden 1. januar-31. december 2022.

Kodeks for virksomhedsledelse

Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse af maj 2013 med seneste opdatering i 2020, som er tilgængelige på Komitéen for God Selskabsledelses hjemmeside www.corporategovernance.dk.

Evt. andre kodekser selskabet følger

Gyldendal følger ikke andre kodekser.

Hovedelementerne i selskabets interne kontrol- og risikostyringssystem ifm. regnskabsaflæggelsesprocessen

Gyldendals ledelse fastlægger løbende de overordnede politikker, procedurer og kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder regnskabspraksis og principper for udøvelse af regnskabsmæssige skøn for alle koncernens forretningsenheder. De overordnede politikker og procedurer vurderes løbende af bestyrelsen.

Koncernens politikker og procedurer fastlægges blandt andet på grundlag af en løbende vurdering af risici forbundet med regnskabsaflæggelsen. Som led heri er koncernens centrale økonomifunktion i tæt dialog med såvel ledelsen som de enkelte forretningsenheder med henblik på både at identificere særlige forhold og transaktioner, som kan påvirke regnskabsaflæggelsen og at sikre, at koncernens politikker og procedurer for regnskabsaflæggelsen overholdes.

Alle forretningsenheder rapporterer månedligt til den centrale økonomifunktion, der gennemgår og konsoliderer de modtagne informationer. De månedlige rapporteringer tilgår direktionen og gennemgås på jævnlige forretningsmøder. Bestyrelsen modtager det månedlige koncernregnskab og drøfter dette i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

De implementerede ledelses-, regnskabs- og kontrolmæssige systemer vurderes at sikre en effektiv dataopsamling og kontrol i hele koncernen.

Koncernens interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med henblik på at opdage og eliminere fejl og mangler i regnskabet, men da der altid er en indbygget risiko for uretmæssig brug af aktiver, uventede tab osv., kan de interne kontroller og risikostyringssystemer kun give rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at alle væsentlige fejl og mangler opdages og korrigeres.

Sammensætning af ledelsesorganerne og deres udvalg samt disses funktion

I Gyldendal A/S fastholdes en tostrenget ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion, der er ansvarlige for selskabets ledelse. Bestyrelsen består af otte bestyrelsesmedlemmer. For tiden er fem bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen og tre af medarbejderne i selskabet og koncernen. Den samlede bestyrelse fungerer samtidig som revisionsudvalg, og med et særligt kyndigt bestyrelsesmedlem som formand, der ikke samtidig er formand for bestyrelsen. Bestyrelsen har yderligere nedsat et nomineringsudvalg og et vederlagsudvalg.

Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet og udgøres af Hanne Salomonsen, der tiltrådte som adm. direktør den 26. oktober 2022 og Peter Normann, der tiltrådte som direktør i 2022. I april 2011 suppleredes direktionen med en koncernledelse, der ud over direktionen for tiden tæller tre medlemmer: Henrik Gejlager, direktør for Gyldendal Uddannelse, Karen Bender, kommerciel direktør for Gyldendal Forlag og Niels Overgaard, Medie- og kommunikationschef.