Ledelsesudvalg

Ledelsesudvalg

Ledelsesudvalg

Gyldendals bestyrelse har nedsat tre udvalg, der forbereder emner til behandling i bestyrelsen og som fører tilsyn med særlige områder i virksomheden. Udvalgene har i henhold til dansk lovgivning ikke selvstændig beslutningskompetence og skal løbende orientere den samlede bestyrelse.

Revisionsudvalget

I revisionsudvalget sidder den samlede bestyrelse givet Gyldendals størrelse og finansielle struktur er repræsenteret. Lars Rasmussen er formand for revisionsudvalget og har særlige kvalifikationer inden for finansielle forhold.

Revisionsudvalget skal ifølge sit kommissorium særligt varetage følgende opgaver:

 1. Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.
 2. Føre tilsyn med rigtigheden af offentliggjorte finansielle oplysninger, herunder regnskabspraksis på de væsentligste områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn og transaktioner med nærtstående parter.
 3. Overvåge, om selskabet har etableret effektive interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer, og vurdere hvorvidt der er behov for en intern revision.
 4. Overvåge den lovpligtige revision af selskabets årsrapport og koncernregnskab.
 5. Kontrollere og overvåge revisorernes og revisionsfirmaets uafhængighed, herunder især processer i relation til godkendelse af opgaver, der ikke er revisionsopgaver.
 6. Overvåge de eksterne revisorers kvalifikationer og resultater.

Udvalget har afholdt to møder i 2022. Udvalget har vurderet, at der ikke for indeværende er behov for en intern revision.

Nomineringsudvalget

Nomineringsudvalget er sammensat af Gregers Wedell-Wedellsborg, der er formand for udvalget, og Claus Gregersen. Nomineringsudvalget har på møder i 2022 og 2023 især fokuseret på kompetencer i bestyrelsen samt løbende fornyelse.

Udvalget, der er nedsat primo 2018, skal varetage følgende opgaver:

 1. beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,
 2. årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,
 3. sikre at politikker for diversitet og ligelig repræsentation bliver behandlet og godkendt
 4. om fornødent foreslå initiativer til relevant uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne
 5. i samarbejde med formanden forestå den årlige bestyrelsesevaluering og vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession, samt rapportere til bestyrelsen herom,
 6. forestå rekruttering af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer og indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse, herunder overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen,
 7. sikre, at der er en succesionsplan for direktionen,
 8. overvåge direktionens politik for ansættelse af ledende medarbejdere,
 9. overvåge, at der udarbejdes en politik for mangfoldighed til godkendelse i bestyrelsen, og
 10. foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.

Vederlagsudvalget

Vederlagsudvalget er sammensat af Gregers Wedell-Wedellsborg, der er formand for udvalget, og Claus Gregersen.

Udvalget, der er nedsat i 2018, skal varetage følgende opgaver:

 1. Vederlagsudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen om løn- og vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, til godkendelse i bestyrelsen forud for godkendelse på selskabets generalforsamlingen.
 2. Vederlagsudvalget fremkommer med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen (inkl. fast, variabelt hhv. performance-baseret vederlag, pension, personalegoder/frynsegoder, bilordning, fratrædelsesaftaler m.v.).
 3. Vederlagsudvalget sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af det pågældende medlems indsats.
 4. Vederlagsudvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen måtte oppebære fra andre virksomheder i koncernen og associerede virksomheder.
 5. Vederlagsudvalget påser at vederlagsforhold beskrives korrekt, retvisende og fyldestgørende i selskabets årsrapport.
 6. Vederlagsudvalget indstiller en vederlagspolitik, der gælder for medarbejderne i selskabet.
 7. Vederlagsudvalget overvåger endvidere andre forhold i relation til de nævnte opgaver, som vederlagsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige, samt øvrige opgaver som delegeres af bestyrelsen.
 8. Vederlagsudvalget bistår med forberedelse af den årlige vederlagsrapport.