Vedtægter

Vedtægter

Show All

V E D T Æ G T E R

for

GYLDENDAL A/S

Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændring senest på selskabets generalforsamling den 20. april 2021 og efterfølgende bestyrelsesmøde den 21. april 2021 samt den 7. april 2022

Første - afsnit Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er Gyldendal A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

 • Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag Aktieselskab
 • Danmarks Nationalleksikon A/S
 • Gyldendals Leksikonforlag A/S
 • g.dk A/S
 • eLounge A/S
 • Academic A/S
 • Forlaget Munksgaard Danmark A/S
 • Hans Reitzels Forlag A/S
 • Tiderne Skifter Forlag A/S
 • Borgens Forlag A/S
 • ConDidact A/S
 • Rosinante&Co A/S
 • A/S Forlaget Fremad
 • Andr. Fred. Høst & Søn A/S
 • De Danske Bogklubber A/S
 • Forlaget Cicero A/S
 • Forlaget Forum A/S
 • Høst & Søns Forlag A/S
 • Psykologisk Bogklub A/S
 • Pædagogisk Bogklub A/S
 • Rosinante Forlag A/S
 • Samlerens Forlag A/S
 • Skarv Publications A/S
 • Spektrum A/S
 • The American Book Club A/S
 • Systime A/S
 • Guide2know A/S
 • Forlaget Systime A/S
 • Systime Solutions A/S
 • Tibalo A/S

§ 2

Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

§ 3

Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet eller i forbindelse stående virksomhed.

Andet afsnit - Selskabets aktiekapital

§ 4

Selskabets aktiekapital er 20.400.000 kr., fordelt i aktier a 20 kr. Af aktiekapitalen er 10.200.000 kr. A-aktier og 10.200.000 kr. B-aktier.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

B-aktier giver ikke stemmeret, medmindre andet følger af selskabsloven. I øvrigt er A-aktier og B-aktier ligestillet, herunder med hensyn til tegningsret ved fremtidige udvidelser af A-aktiekapitalen og B-aktiekapitalen. Bortset fra stemmeretten har ingen aktie særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed.

 

§ 5

A-aktierne og B-aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. A-aktierne og B-aktierne udstedes gennem VP Securities A/S, CVR.nr. 21 59 93 36.

 

Tredje afsnit - Generalforsamlingen

§ 6

Generalforsamlingen har inden for de i selskabsloven og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabets anliggender.

Alle generalforsamlinger afholdes i hovedstadsområdet og indkaldes tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside, www.gyldendal.dk, og skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen for mødet, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Ved forslag om vedtægtsændringer angives forslagets væsentligste indhold i indkaldelsen bortset fra de særlige tilfælde, hvor selskabsloven kræver angivelse af forslagets fulde ordlyd.

Senest 3 uger før generalforsamlingen skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.gyldendal.dk:

 • Indkaldelsen
 • Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse
 • De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport for den ordinære generalforsamlings vedkommende
 • Dagsorden og de fuldstændige forslag
 • Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, eller oplysning om, hvordan formularer kan rekvireres.

 

§ 7

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af de valgte revisorer finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne skal i øvrigt indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

 

§ 8

Hver A-aktie på 20 kr. giver én stemme.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren senest 3 dage forud for afholdelsen har anmodet om adgangskort. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering i ejerbogen samt af meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller VP Securities A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Aktionæren har ret til at møde med rådgiver eller ved fuldmægtig. Fuldmægtige skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid.

Sammen med adgangskort udleveres til stemmeberettigede aktionærer stemmeseddel med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.

 

§ 9

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt bestyrelsen skriftligt har modtaget sådant forslag senest 6 uger før generalforsamlingen.

 

§ 10

Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.

Yderligere information om procedurerne for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav, vil i tilfælde af en elektronisk generalforsamling blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

 

§ 11

Enhver generalforsamling vælger efter bestyrelsens forslag en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at:

 • tilrettelægge drøftelser,
 • udforme afstemningstemaer og –måde,
 • beslutte, hvornår debatten er afsluttet og
 • bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

 

§ 12

Alle anliggender afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven bestemmer andet.

Til vedtagelse af beslutninger, som går ud på forandringer i selskabets vedtægter eller selskabets opløsning, kræves dog, at mindst halvdelen af A-aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital er for forslaget. Har der ikke været repræsenteret et tilstrækkeligt antal aktier på en generalforsamling, hvor et forslag af omtalte art forelå, men er forslaget vedtaget af den angivne kvalificerede majoritet, eller ønskes det fremmet af bestyrelsen, indkalder denne snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget da er vedtaget uden hensyn til de repræsenterede aktiers antal, når to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital er for forslaget. Fuldmagter til at møde på den første ikke fuldtallige generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den sidste.

 

§ 13

På den ordinære generalforsamling foretages:

 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 2. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 4. Valg af revisor(er).
 5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

 

§ 14

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift skal være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Afstemningsresultater på generalforsamlingen skal inden samme frist offentliggøres på selskabets hjemmeside.

 

Fjerde afsnit - Selskabets ledelse

§ 15

Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

 

§ 16

Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt af de medlemmer, der vælges på anden måde i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentanter. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 17

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer samt giver de nærmere regler for direktionens indbyrdes forhold og kompetence.

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen og organisationen af selskabets virksomhed i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Formanden eller i hans forfald næstformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen.

Femte afsnit - Regnskabsafslutning, udbetaling af udbytte m.v.

§ 18

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 19

Selskabets årsrapport opgøres i henhold til lovgivningens bestemmelser og reglerne for god regnskabsskik.

Nettooverskuddet fordeles efter generalforsamlingens bestemmelse.

Sjette afsnit - Elektronisk kommunikation

§ 20

Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske via elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation). Indkaldelse til generalforsamling med tilhørende dagsorden, fuldstændige forslag og formularer til brug for afgivelse af fuldmagt, delårsrapporter, årsrapporter, selskabsmeddelelser, finanskalender og i øvrigt generelle oplysninger og meddelelser fra selskabet til aktionærerne kan således sendes til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail og via selskabets hjemmeside, www.gyldendal.dk, medmindre selskabsloven bestemmer andet. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

Selskabet skal ved brug af elektronisk kommunikation bede navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Aktionærerne vil på selskabets hjemmeside kunne finde nærmere information om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation.

Vedtaget på selskabets generalforsamling den 20. april 2021 og efterfølgende bestyrelsesmøde den 21. april 2021 og den 7. april 2022.

 

 

_______________________________________________

Advokat Louisa Greve Finkelstein