Gyldendals etiske regler

Gyldendals etiske regler

SAMFUNDSANSVARLIGHED

Gyldendal ønsker at fremme en ansvarlig adfærd i forbindelse med arbejdet i koncernen og ønsker herunder at fremme adfærd, der bidrager til bæredygtig social og miljømæssig udvikling, samt afværge adfærd, der modvirker sådan udvikling.

Gyldendals etiske regler for samfundsansvarlighed skal efterleves af alle selskaber i Gyldendal-koncernen og af de leverandører, som Gyldendal samarbejder med.

Gyldendal anerkender, at virksomheder har indflydelse på flere basale rettigheder end de nedenfor nævnte, f.eks. privatlivets fred, ytringsfrihed og retten til uddannelse. Gyldendal ønsker at modvirke krænkelser af internationalt anerkendte rettigheder. Gyldendals etiske regler er imidlertid udtryk for de internationale minimumskrav, der i dag er så velbeskrevne at de må følges af leverandører, der samarbejder med Gyldendal.

Lovgivning

Gældende lovgivning skal overholdes med hensyn til produktion, prisfastsættelse, salg og distribution af Gyldendals produkter. Gældende lovgivning omfatter nationale love, overenskomster, direktiver og forskrifter og gældende traktater.

Gyldendal anerkender, at lovgivning og kutymer varierer fra land til land, og at leverandører følgelig arbejder under forskellige vilkår. Gyldendal forventer, at alle selskaber i Gyldendal og alle leverandører efterlever lokale og nationale love og regler, uanset om disse bliver effektivt opretholdt. Hvor nationale love og regler strider mod nedenstående etiske regler forventes det, at de etiske regler efterleves bedst muligt, og at leverandøren eller Gyldendal-selskabet oplyser om en sådan uoverensstemmelse.

Børnearbejde

Der må ikke anvendes udnyttende børnearbejde.
Børn er personer yngre end 18 år. Der må ikke ansættes børn til arbejde, der udgør en fare for barnets sundhed, sikkerhed eller moral. Børn under 15 år må ikke ansættes. Børn mellem 15 og 18 år må ikke ansættes til arbejde, der kan være en hindring for deres uddannelse eller påvirke barnets helbred negativt. For børnearbejde i lande, der har opnået en undtagelse efter ILO konventionerne om børnearbejde, er den nedre grænse ikke 15 år, men 14 år. Lettere arbejde kan tillades udført af børn, der er op til 2 år yngre end de nævnte grænser.
Hvor børnearbejde, der strider mod ovennævnte regler, findes, skal arbejdsgiveren sikre barnets interesser bedst muligt ved ophøret af arbejdsforholdet.

Diskrimination

Der må ikke ske diskrimination på grundlag af køn, alder, religion, race, nationalitet, etnisk oprindelse, politisk tilhørsforhold, handikap, seksuel orientering eller anden beskyttet status, undtagen når sådan forskelsbehandling er absolut nødvendig for det pågældende arbejde.
For medarbejdere gælder forbuddet i forbindelse med ansættelse, løn, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse og pensionering.
Initiativer til at fremme større repræsentation af grupper, der har været udsat for diskrimination er tilladte.

Organisationsfrihed

Medarbejdernes ret til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger skal respekteres.
Medarbejderrepræsentanter skal have adgang til deres kolleger på arbejdspladsen.

Løn

Gældende lovgivning om løn, mindsteløn, overarbejdsbetaling og andre former for aflønning skal overholdes.
Lønnen skal udbetales jævnligt med intervaller, der ikke overskrider en måned.
Der må ikke foretages fradrag i lønnen som disciplinærmiddel.

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid bør ikke være mere end 48 timer, og overarbejde bør højst være 12 timer om ugen.
Overarbejde skal ske på frivillig basis og skal betales med et tillæg.
Medarbejdere har ret til mindst en fridag efter seks på hinanden følgende arbejdsdage.
Reglerne om arbejdstid kan fraviges ved ekstraordinære driftsforhold af kortere varighed, dog ikke til mere end 80 timer ugentligt.

Tvang og chikane

Medarbejdere skal behandles med respekt og værdighed.
Der må ikke anvendes tvangsarbejde.
Medarbejdere må ikke udsættes for fysisk afstraffelse, psykisk eller fysisk tvang og chikane, seksuel chikane, trusler herom eller anden krænkende tiltale.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Medarbejderne skal sikres et forsvarligt arbejdsmiljø, hvor ulykker og erhvervssygdomme forebygges.
Der skal som minimum være adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold. Der skal være brandsikring samt tilstrækkelig belysning og ventilation. Medarbejderne skal oplyses om korrekt omgang med farlige materialer, forsynes med nødvendigt beskyttelsesudstyr og have mulighed for at fjerne sig fra mulige usikre eller sundhedsfarlige situationer.

Beskyttelse af miljøet

Gyldendal-selskaber og leverandører skal vurdere sin indvirkning på miljøet og løbende tilstræbe at nedsætte forbruget af vand, råvare, og energi; øge mulighed for genbrug og genanvendelse af materialer og undgå forurening af jord og vand. Virksomheden skal sikre forsvarlig transport af miljøskadelige materialer.